REGULAMIN

REGULAMIN

 1. §1

 1. Strona internetowa https://famicreo.pl, dalej „Strona”, prowadzi zapisy na zajęcia dodatkowe za pośrednictwem formularzy wordpress. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów i pełnego kursu.
 2. Właścicielem Strony jest firma Ergosafety Consulting Adam Szczepaniak. która zarejestrowana pod adresem Dworcowa 2/210, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie NIP: 7321991564 REGON: 100398637.
 3. Ergosafety Consulting Adam Szczepaniak jest  Organizatorem i Prowadzącym zajęcia Centrum Edukacyjnego Akademia Kreatywności Famicreo(dalej zwanym Famicreo).
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl; Przelewy24.pl jest to system płatności online świadczony przez PayPro S.A.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem w przypadku zapisu na pełne kursy Famicreo. 
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto
 8. W celu integracji społeczności uczestników zajęć i ich rodzin Organizator tworzy Kluby:
  1.   KLUB KREATYWNEGO SENIORA, wiek: >60 lat
  2.   KLUB KREATYWNEGO RODZICA 
  3.   KLUB KREATYWNEGO UCZNIA, wiek: 7 – 12 lat 
  4.   KLUB KREATYWNEGO NASTOLATKA, wiek: 13-19 lat 
 9. Członkostwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z ceną zawartą na stronie i daje dużo korzyści w postaci :
  1. Poczucie bycia ważnym elementem społeczności Akademii Kreatywności Famicreo
  2. 40% rabatu na wszystkie zajęcia i warsztaty
  3. Uczestnictwo w bezpłatnych wydarzeniach i spotkaniach organizowanych co najmniej 2 razy w miesiącu
  4. Darmowe wsparcie pedagogiczno-wychowawcze
  5. Wsparcie Interwenta Kryzysowego w trudnych chwilach  

§2

 1. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć Famicreo, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
 2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
 3. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane .z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
 4. Uczestnik wybiera ofertę Famicreo z zajęć i warsztatów na stronie internetowej.
 5. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach Famicreo za pośrednictwem maila 
§3

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć Famicreo.

§4

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić pełną kwotę określoną na stronie internetowej za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl lub na konto: MBANK 51 1140 2004 0000 3802 7586 3076 (W tytule przelewu należy podać nazwę zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika zajęć)
§5

 1. W przypadku rezygnacji z zajęć/warsztatów Famicreo lub innych zajęć sprzedawanych przez stronę internetową z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Organizator zwraca kwotę 1/2 wpłaty.
 2. Przy rezygnacji z zajęć/warsztatów Famicreo później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć/warsztatów Famicreo – zaliczka nie ulega zwrotowi.
 3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w zajęciach Famicreo, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach Famicreo jedynie w formie pisemnej wysyłając email na sekretariat@famicreo.pl. Terminem wpływu rezygnacji jest data wysłania maila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty elektronicznej użytkownika.
 6. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Centrum Edukacji Akademia Kreatywności Famicreo, ul. Dworcowa 2/210, 70-206 Szczecin, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w serwisie famicreo.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Centrum Edukacji Akademia Kreatywności Famicreo poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.
§6

 1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na zajęciach przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów za zajęcia wynosi 50 % reszty niewykorzystanych dni.
 2. W przypadku przerwania zajęć Famicreo bez podania przyczyny, koszt zajęć startowych Famicreo nie będzie zwracany.
 3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć Famicreo nie są zwracane żadne koszty pobytu na zajęciach Famicreo.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ergosafety Consulting Adam Szczepaniak. która zarejestrowana pod adresem Dworcowa 2/210, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie NIP: 7321991564 REGON: 100398637;
  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@famicreo.pl lub pod numerem telefonu: 517870731.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia Famicreo, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

Dyrektor Centrum Edukacyjnego Akademia Kreatywności Famicreo 

 Adam Szczepaniak